Cyfarfod Paratoi ar gyfer yr Cytiau Pren Pentref Ceredigion, Eisteddfod Genedlaethol Tregaron / Ceredigion Village, Eisteddfod Genedlaethol Tregaron Briefing for Wooden Huts

________________________________________________________________________________ Microsoft Teams meeting Join on your computer or mobile app Click here to join the meeting<https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTQ1NGM2MjUtYTZhYi00MDIxLWJhYmItMDRjNzU4YzUyNzY4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f8ac85b9-2f86-4d35-85c2-791ebe29f588%22%2c%22Oid%22%3a%224527ca00-d6b3-428b-82a5-617f266e008e%22%7d> Learn More<https://aka.ms/JoinTeamsMeeting> | Meeting options<https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=4527ca00-d6b3-428b-82a5-617f266e008e&tenantId=f8ac85b9-2f86-4d35-85c2-791ebe29f588&threadId=19_meeting_NTQ1NGM2MjUtYTZhYi00MDIxLWJhYmItMDRjNzU4YzUyNzY4@thread.v2&messageId=0&language=en-US> ________________________________________________________________________________ -- Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg a Saesneg. Cewch ateb Cymraeg i bob gohebiaeth Gymraeg ac ateb Saesneg i bob gohebiaeth Saesneg. Ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi. Ymwadiad: Er y cymerir pob gofal posib i sicrhau cywirdeb unrhyw wybodaeth a chyngor a roddir yn yr ohebiaeth hon, ni dderbynnir atebolrwydd am unrhyw golledion a all godi o unrhyw gamgymeriadau sy'n gynwysedig ac fe'ch atgoffir o'r angen i chi ofyn am gyngor proffesiynol eich hun. Bwriedir y neges ebost hon, ac unrhyw atodiadau iddi, at sylw'r person(au) y'i danfonwyd atynt yn unig. Os nad chi yw'r derbynnydd y cyfeiriwyd y neges hon ato ef neu hi, neu'r person sydd gyfrifol am drosglwyddo'r neges hon iddo ef neu hi, mi ddylech hysbysu'r anfonwr ar eich union. Oni bai mai chi yw'r person neu gynrychiolydd y person y cyfeiriwyd y neges hon at ef neu hi nid ydych wedi eich awdurdodi i, ac ni ddylech chi, ddarllen, copio, dosbarthu, defnyddio na chadw'r neges hon nac unrhyw gyfran ohoni. O dan GDPR y DU, Deddf Diogelu Data 2018, a Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000, gellir datgelu cynnwys yr e-bost hwn. We welcome correspondence in Welsh and English. Correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and correspondence in English will be answered in English. Corresponding in Welsh will not involve any delay. Disclaimer: While reasonable care is taken to ensure the correctness of any information and advice given in this correspondence no liability is accepted for losses arising from any errors contained in it and you are reminded of the need to obtain your own professional advice. The information in this email and any attachments is intended solely for the attention and use of the named addressee(s). If you are not the intended recipient, or person responsible for delivering this information to the intended recipient, please notify the sender immediately. Unless you are the intended recipient or his/her representative you are not authorised to, and must not, read, copy, distribute, use or retain this message or any part of it. Under the UK GDPR, Data Protection Act 2018 and the Freedom of Information Act 2000 the contents of this email may be disclosed.

 

Download Aberystwyth App and find out more about this event

Aberystwyth App for Android   Aberystwyth App for iPhone/iOS

The best of Aberystwyth

Rewards

Exclusive rewards and offers at independent local businesses

Events

Published by local organisations and people like you

Bus & Train

Real-time public transport information


And our visitor's guide to Aberystwyth, tide information, news and so much more.

Aberystwyth App for Android   Aberystwyth App for iPhone/iOS

Download Aberystwyth App today